ILVS Jälleenmyyjille

vihdoin kaupoissa.

4.4.2023 Fimea muutti nikotiinipusseja koskevan lain tulkintaa, minkä johdosta nikotiinipusseja ei enää katsota lääkelain alaisiksi tuotteksi. Näin ollen ILVS nikotiinipusseja voi nyt myydä kaupoissa ympäri Suomen. ILVS-tuotteita on jo myynnissä useissa jälleenmyyntipisteissä ja etsimme kuumeisesti lisää jälleenmyyjiä.

Haluatko ILVS-pusseja omaan kauppaasi? Voit jättää sitomattoman tilauskyselyn helposti käyttämällä alla olevaa tilauskyselyä. Voit ottaa meihin myös yhteyttä sähköpostitse anton@nicopharma.com.

 

ILVS ei sovellu kissanpennuille.

Paperit kiitos!

Olethan jo täyttänyt 18 vuotta?

Vaaralausunto
Myrkyllistä nieltynä ja joutuessaan iholle. Haitallista hengitettynä.

Varoituslausunto
Hävitä sisältö/pakkaus asianmukaisesti. Varastoi lukitussa tilassa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Pese suu huolellisesti käsittelyn jälkeen. Varo tuotteen joutumista
silmiin, iholle tai vaatteisiin.

OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYS MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
TAI LÄÄKÄRIIN JOS TUOTETTA ON NIELTY TAI ILMENEE
PAHOINVOINTIA. Maksuton palvelunumero 0800 147 111.

Faroangivelse
Giftig vid sväljning och vid hudkontakt. Skadligt vid inandning.

Varningsutlåtande
Återvinn innehåll/förpackning på ändamålsenligt sätt. Förvara i låst utrymme.
Att äta, dricka eller röka är förbjudet under konsumption av kemikalien.
Tvätta munnen noggrannt efter användning. Undvik produktens kontakt med ögon, hud eller kläder.

TA OMEDELBART KONTAKT MED GIFTINFORMATIONSCENTRALEN ELLER LÄKARE OM PRODUKTEN SVALTS ELLER OM ILLAMÅENDE UPPSTÅR. Avgiftsfritt servicenummer 0800 147 111.